بایگانی

Archive for the ‘آریس زارعی’ Category

استراتژی مارکسیستی کومەلە در کردستان، پرخاشگری «حکمتیستها» برسر چیست؟

سپتامبر 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

یکی از پایەهای اساسی مارکسیسم و ارکان مهم علم، نقد و بررسی دقیق و منصفانەء هر پدیدە و نظریە است. در نقد علمی و منصفانە چیزی یا کاری و ایدەای بررسی می شود، نقد می شود و جایگزین  و نظریە و ایدەء کامل تر یا دقیق تر اراء خواهد شد. بە این خاطر کە منتقد در کارش جدی و مسئول است و  اهدافی والاتر از هتاکی و توهین و خورد کردن طرف مقابل رادنبال میکند..

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:آریس زارعی