بایگانی

Archive for the ‘بهاره‌ كردستانى’ Category

احزاب كردى و سكوتى نامسئولانه‌

مه 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Bahareh_kordstani@yahoo.com
در مدت ٣٢ سال مبارزه‌ ملت كرد علیه‌ دیكتاتورى آخوندى، چندین جریان سیاسى از همان ابتدا در میدان مبارزه‌ در مقابل یورشهاى پاسداران این نظام خودكامه‌ ایستادگى كرده‌ و چه‌ بسى خونهایى كه‌ در این راه‌ مقدس تقدیم كردند. راهى كه‌ براى مردم كردستان طبق همه‌ قوانین و میثاق هاى بین المللى و دینى، مبارزه‌اى بر حق است و این مردمان كه‌ از زمان تجزیه‌ كردستان ١٦٣٩ به‌ بعد زیر سخت ترین وطاقت فرساترین ظلم و بی عدالتى بوده‌اند و در همه‌ى بخشهاى كردستان از هیچ شیوه‌ سركوب و نابرابرى و ستمى علیه‌ این ملت به‌جان امده‌ دریغ نكردند.

بیشتر بخوانید…