بایگانی

Archive for the ‘بهروز شاديمقدم’ Category

احمدشاملو ، آن غولِ زیبا….

آوریل 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:بهروز شاديمقدم

رفیق سعيد صالحى نيا با کمونیست هاست ،اما از کمونیست ها نیست

دسامبر 8, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

رفیق سعيد صالحى نيا در جواب نوشتۀ من مطلبی بنام : « نگاهی دوباره به آناتومی پاسخ‌های ایئولوژیک به نقد لنینیزم .پاسخ به رفیق بهروز شادیمقدم »»»http://www.newoctober.com/» درج کرده که به اختصار موارد لازم آنرا جواب میدهم . نوشته اند:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهروز شاديمقدم

نگاهی به نوشتۀ سعیدصالحي نيا

دسامبر 3, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

مارکسیست فقط کسی است که قبول نظریۀ مبارزۀ
طبقاتی را تا قبول نظریۀ دیکتاتوری پرولتاریا بسط دهد « لنین »  
نگاهی به نوشتۀ سعیدصالحي نيا
و اما دیکتاتوری پرولتاریا ، یعنی متشکل ساختن پیشاهنگ ستمکشان بصورت طبقه حاکمه برای سرکوب ستمگران ، نمیتواند بطور ساده فقط به بسط دمکراسی منتج گردد . همراه با بسط عظیم دمکراتیسم که برای نخستین بار دمکراتیسم برای توانگران نبوده بلکه برای تهیدستان و مردم است ، دیکتاتوری پرولتاریا محرومیت هایی از لحاظ آزادی برای ستمگران ، استثمارگران و سرمایه داران قائل میشود . آنها را ما باید سرکوب نمائیم تا بشر از قید بردگی مزدوری رهایی یابد . مقاومت آنها باید قهرا در هم شکسته شود .بدیهی است که هر جا سرکوبی و اعمال قهر وجود دارد در آنجا آزادی نیست . دمکراسی نیست .      لنین – دولت وانقلاب

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهروز شاديمقدم

ياد رفقای جان باخته(١٢) … رفیق سیامک دانایی

نوامبر 28, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:بهروز شاديمقدم

جنبش طبقات دیگر در غیاب جنبش طبقه کارگر و حزب طبقاتیش

ژوئن 29, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

بهروز شاديمقدم : حکومت حاکم بر ایران در سی سال اخیر یک دم از سرکوب و خشونت نسبت به مردم،اقلیت‌های مذهبی،کمونیست‌ها و آزادیخواهان خود داری نکرده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهروز شاديمقدم