بایگانی

Archive for the ‘جمشید کارگر’ Category

طرح تهاجم دیگری توسط دولت سرمایه به طبقۀ کارگر در سوئد

فوریه 28, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دولت های سرمایه داری بویژه در کشور های غربی هنگامی که تصمیم به اجرای طرح و سیاستی ضد کارگری می گیرند معمولاً نخست طرح مزبور از زبان یکی از سردمداران دولت، مثلاً نخست وزیر یا نمایندۀ پارلمان سرمایه و یا مقامی دیگر مطرح می گردد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:جمشید کارگر

نگاهی به « قانون کار آلترناتیو» صدیق اسماعیلی

اوت 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مطلب کوتاهی با امضای صدیق اسماعیلی  تحت عنوان "ضرورت ارائۀ یک قانون کار آلترناتیو از جانب طبقۀ کار" در چند سایت کارگری منتشر شده است.  دیدگاه  محوری این نوشته در مورد قانون کار همان دیدگاه رفرمیسیم چپ  می باشد که رضا مقدم در مجموعۀ نوشته هایی از سال 1362 تا 1385 تحت عنوان "علیۀ کار ارزان، مبارزۀ کارگران علیۀ قانون کار" منتشر کرده است. مجموعه مطالبی که از یک سوی آینۀ تمام نمای بیانیۀ چپ رفرمیست از قانون کار و مبارزات طبقۀ کارگر و از سوی دیگر نوع رویکرد چپ رفرمیست قانون گرا به مقولاتی نظیر طبقه و سوسیالیسم است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:جمشید کارگر

« کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» و توصیه شرمگینانه قانون مداری به کارگران ایران خودرو

مارس 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سازمانیابی مبارزات کارگران علیه سرمایه داران، دولت سرمایه داری و بطور کلی  سرمایه، همیشه و از دیرباز تا امروز موضوع  مبارزه و پیکار توده های کارگر در همه جا و از جمله در کارخانه ایران خود رو بوده است. این مبارزه همواره وجود داشته است، به طور مستمر جزء غیرقابل تفکیکی از جدال جاری کارگران بوده است و مثل همه خواسته ها  و مطالبلت و خیزش های  دیگر نیز آماج سرکوب قرار گرفته است و مجبور به عقب نشینی شده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:جمشید کارگر

نیروی کار صادراتی نام دیگر تجارت برده در قرن بیست و یکم

دسامبر 30, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

تجارت برده  در قرون اولیۀ انکشاف سرمایه در اروپا و آمریکا در کنار سایر مولفه های اساسی به عنوان یک نیروی محرکه دوران انباشت بدوی عمل می کرد. طی سه قرن که اوج آن پایان قرن هجدهم بود  حدود 15 میلیون مرد، زن و کودک  ساکن آفریقا   سوای مناطق دیگر چهان به بردگی گرفته شدند که 3 میلیون نفر آنان در سیاهچال های تعبیه شده درون کشتی ها جان باختند و یا در زندان ها ی قرون وسطایی سرمایه  مردند. اگر در آن دوران به بردگی گرفتن مردم مستعمرات به ویژه آفریقا، با قهر و زور اسلحه و راه انداختن حمام خون انجام می شد،. امروزه در قرن بیست و یکم  باز هم ملزومات انباشت و سودآوری بیشتر سرمایه، سرمایه داران و دولت سرمایه داری را ملزم می سازد که همین کار را به اشکال و روش های دیگری  انجام دهند..

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:جمشید کارگر

فاز ٣ اسم رمز بردگی مطلق در سوئد

دسامبر 18, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

تشدید تهاجم مستمر سرمایه به کار و معیشت تودهای کارگردر کشور های سرمایه داری  بر بستر بحران جاری بطور کلی در اشکال و با روش های مشابهی صورت می گیرد اما در بعضی از کشور های اروپایی  برخی از این روش های تهاجم   ویژگی هایی دارند. 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:جمشید کارگر