بایگانی

Archive for the ‘حسن ماسالی’ Category

به یاری همدیگر از مبانی انسانی و حقوق بشر در ایران دفاع کنیم

ژانویه 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

hmassali@aol.com

به یاری همد یگر از مبانی انسانی و حقوق بشر در ایران د فاع کنیم؛
 با همبستگی و اتحاد عمل خود ،  به افکار عمومی مردم جهان نشان دهیم که :  با جمهوری اسلامی – فاشیستی مخالفیم؛ کشتار مردم ،                           سنگسار و ذ لت نمی پذیریم .  

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسن ماسالی

کوشش برای شکل گیری پیمان همبستگی و اتحاد عمل مشترک

ژانویه 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

hmassali@aol.com
hmassali@yahoo.com

کوشش برای شکل گیری  پیمان همبستگی و اتحاد عمل مشترک بمنظور:
الف-  به اجرا در آوردن مبانی حقوق بشر ( ١-  آزادی همه زندانیان سیاسی؛  ٢ – مخالفت با اعدام ؛ ٣-  مخالفت با سنگسار؛ ٤- برابری حقوق زن و مرد؛ ٥-  کارزار بین المللی برای محاکمه رژیم جمهوری اسلامی بخاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت).
ب-  بر کناری رژیم و شکل گیری قدرت جایگزین و مطلوب مردم و نوسازی آینده ایران.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسن ماسالی

طرح پیشنهادی برای سازماندهی و اتحاد نیروهای دمکرات

ژانویه 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

hmassali@aol.com

طرح پیشنهادی برای سازماند هی و اتحاد نیروها ی دمکرات
آغاز یک حرکت نوین سیاسی –تشکیلاتی بمنظور رسیدن به چند هدف بشرح زير:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسن ماسالی