بایگانی

Archive for the ‘راديو پرتو’ Category

گفتگو با رحمان حسین زاده در مورد شانزده آذر ٬شکافهای درون رژیم و شکنجه فعالین کارگرى

نوامبر 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گفتگوی هفته  با رحمان حسین زاده: شانزده آذر و مصافهای امروز دانشجویان چپ و کمونیست،  شکافهای پرشتاب درون رژیم، شکنجه فعالین کارگری در زندانهای جمهوری اسلامی
http://www.radiopartow.com/Barnameha/25-Nov-2011/RP-25nov2011-Rahman.ram

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:راديو پرتو

کشمکش اتمی و فضای جنگی، سالگرد تاسیس سندیکای هفت تپه، پلنوم ٢٢ … گفتگو با رحمان حسین زاده

نوامبر 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مرور بر مهمترین وقایع هفته: کشمکش اتمی و فضای جنگی، سالگرد تاسیس سندیکای هفت تپه، پلنوم 22 کمیته مرکزی حزب حکمتیست: گفتگو با رحمان حسین زاده 

   بخش اول

http://www.radiopartow.com/Barnameha/18-nov2011/RP-18nov2011-Rahman_1.ram   

بخش دوم 

http://www.radiopartow.com/Barnameha/18-nov2011/RP-18nov2011-Rahman_2.ram          

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:راديو پرتو

جوانان در ایران , آرمانها و معضلات … گفتگو با رحمان حسین زاده

اکتبر 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

اعتصاب کارگران پتروشیمی ٬گفتگو با رحمان حسین زاده … تحرک ارتجاعی در میان اپوزسیون بورژوا ناسیونالیست کرد ٬گفتگو با سلام زيجى

اکتبر 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

ده سال پس از ١١ سپتامبر٬ گفتگو با رحمان حسین زاده … در همبستگی با مبارزات کارگری در مصر ٬ گفتگو با شمال علی

سپتامبر 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

جوانان در ایران، آرمانها و معضلات: گفتگو با رحمان حسین زاده ( بخش اول)

سپتامبر 5, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

ارتجاعی دیگر در انتظار مردم در لیبی / گفتگو با رحمان حسین زاده

اوت 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو