بایگانی

Archive for the ‘شهلا راد’ Category

جنایت نروژ و فعالیت گروه های راسیستی و بديل سياسى کمونيسم کارگرى

اوت 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جنایت نروژ و فعالیت گروه های راسیستی!

بنابراین، تنها خشم و انده و غم از دست دادن این جوانان کافی نیست. چرا که اگر جامعه جهاین می خواهد در آینده شاهد هم چون جنایات نباشد باید فکری برای آینده خود و فرزندانش بکند. اگر گرایشات راست و بورژوایی در تلاشند این واقعه هر چه زودتر به فراموشی سپرده شود بر عکس، گرایشات چپ و تشکل های کارگری و سوسیالیستی موظفند دلایل و ریشه های چنین فجایعی را گسترده تر و عمیق تر برای جوامع بشری بشکافند و بدیل سیاسی خود را در مقابل جوامع قرار دهند. تنها از این طریق و با نقد و افشای سیاست های بورژوازی، به ویژه گرایشات عقب مانده و جانی و مرتجع آن چون فاشیسم ملی و مذهبی و بر قراری سوسیالیسم، می توان جلو فجایع انسانی را گرفت.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شهلا راد