بایگانی

Archive for the ‘صديق جهانى’ Category

خيزش­ھاى شمال آفريقا، خاورميانه‌ و روياھاى امپرياليسم

آوریل 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

صديق جهانى : اين تنھا حكومتھاى سرمايه‌دارى و مرتجع شمال آفريقا و خاورميانه‌‌ نيستند كه‌ در برابر نارضايتى كارگران و ديگر اقشار محروم جامعه‌ وحشت زده‌ شده‌اند

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:صديق جهانى

سوسياليسم، سازمانيابى كارگرى و موانع ھاى موجود

ژانویه 27, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

صديق جهانى : اگر با اغماض کارگران کارگاه‌های صنعتی- سنتی‌ مثل شر­بافی‌ یزد، کرمان­، اصفهان و يا کارگاه‌های قالیبافی‌ و آهنگری و ھم چنين اگر كارخانه‌ھا‌ى مانند‌‌ کبریت سازی، باروتکوبی، صابونپزی زمان"قاجاريه"‌ را از شمولیت طبقه‌ى کارگر حذف کنیم، آنگاه‌ اوّلین دسته‌‌ از کارگران به معنای مدرن آن‌ به‌ دوران قبل از انقلاب مشروطیت برمى گردد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:صديق جهانى