بایگانی

Archive for the ‘صديق جھانى’ Category

رھايى كامل کودکان کار و خيابان، تنھا در جامعه‌ كمونيستى ممكن است

ژانویه 29, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

امروزه در كشور نفت خيز ايران و ھم چنين در مقياس بين المللى، مى توان ميليونھا نفر از کودکان كار، که بنابه دلايل مختلف بخصوص بخاطر فلاكت اقتصادى در خيابانھا سرگردانند و بطور روزمره‌ مى جنبند كه‌ فقط براى زنده ماندن، به هر کارى از جمله شيشه شويى، پادويى، زباله‌گردى، فروش مواد مخدر، سرقت و … مشاھده‌ كرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:صديق جھانى

آزادى منصور اسانلو را شادباش مى گويم

ژوئن 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

به گزارش "کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی"، آقاى "منصور اسانلو" رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه‌، از زندان آزاد شد. آزادى "منصور اسانلو" در حالی صورت گرفت که وى ھمراه‌ با جمعی از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر، در حال اعتصاب غذا بوده‌ و از سوى ديگر، آزادی "اسانلو" همزمان است با نشست "سازمان جهانی کار كه‌ از روز دوشنبه این هفته آغاز شده و به‌ مدت دو هفته ادامه خواھد داشت.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:صديق جھانى

اين پيروزى را به‌ كارگران و محرومان مصر تبريك مى گويم

فوریه 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

حسنی مبارک رفت. وى يكى از فاسدترین نمايندگان نظام سرمايه‌دارى بود كه‌ ٣٠ سال‌ رھبرى يكى از ھارترين و ضد مردمی ترین حکومتهاى خاورمیانه را در دست داشت. حسنى مبارك، سر سختانه‌ براى حفظ دولت فاسدش مقاومت كرد. اما بعد از ١٨ روز كشمكش خونين خيابانى، سر انجام اراده انقلابی طبقه کارگر و ديگر محرومان جامعه‌، وى را فرارى داد. با فرار مبارك در روز ٢٢ بھمن كه‌ برابر است با قيام ٥٧ ايران، حكومت فاسد وى نيز به‌ زير كشيده‌ شد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:صديق جھانى