بایگانی

Archive for the ‘عباس گويا’ Category

درباره ماركس و هنر (٥)

آوریل 17, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

abbasgoya@yahoo.com

 

نوشته زیر روی رابطۀ محصولات هنربا استفاده كنندگان آن بصرف یك رابطۀ "تولید و مصرف هنر" متمركز شده است· اگر چه قصد اینبود كه رابطه تولیدات هنری را در متن شیوه تولید اجتماعی شان و رابطه هنر و سیاست نیز  در همین نوشته باز شود اما از آنجا كه نوشته جاری طولانیتر از آنچه كه در نظر داشتم شد٬ مابقی را به بعد موكول میكنم·

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

درباره ماركس و هنر (٤)

آوریل 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

abbasgoya@yahoo.com

نوشته های ماركس درباره هنر پراكنده است· قابل فهم است كه برای او پرداختن به مسائل مبرم تئوریك اقتصاد سیاسی٬ و در راس آن نقد شیوه تولید سرمایه داری در موزات با مبارزه فكری همه جانبه با بزرگترین متفكران اقتصادی٬ سیاسی٬ فلسفی  بورژوازی زمان خود اولویت داشت· در كنار اینها او رهبر دوفاكتوی فكری و بعضا عملی جنبش عام سوسیالیستی و جنبش خاص كمونیستی بود· یادداشتهای پراكنده او درباره هنر و ادبیات كه در گروندریسه٬ ایدئولوژی آلمانی٬ نقدی بر اقتصاد سیاسی٬ در نقد فلسفه هگل··· آمده است یك چارچوبی را برایمان ترسیم میكند·

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

درباره ماركس و هنر (٣)

آوریل 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

abbasgoya@yahoo.com

در یكی از كتابهای فیزیك دبیرستانی به كنایه نوشته شده بود "فیزیك كاریست كه فیزیكدان انجام میدهد"! یك توتالوژی(همانگوئی) كه نه معنای فیزیك را بدست میدهد و نه كاری كه فیزیكدان میكند. اگر لفظ فیزیك با حجم وسیعی از كتب انتزاعی ریاضی و فیزیك تداعی شده و قدری مرعوب كننده بنظر میاید٬ و "فیزیكدان" انسان را بیاد اینشتین و فیزیك كوانتم میاندازد و در نتیجه در نگاه اول این همانگوئی در مورد فیزیك بنظر "قابل تامل" میاید٬ این عبارت را نمیتوان با همان درجه از مرعوبیت در مورد هنر بكار برد. هنر٬ علیرغم اینكه به یك صنعت تبدیل و درس و دانشگاه تدریس میشود٬ دارای یك خصلت پایه ای انسانی است. اما در جوامع كنونی هنرمند٬ درست مانند فیزیكدان عنوان یك شغل و حرفه است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

درباره ماركس و هنر (١)

مارس 30, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

قسمت اول – مقدمه

 

از آنجا كه بحث در مورد هنر٬ گاه و بیگاه٬ در میان ما و تقریبا همیشه بدلیل یك واقعه هنری-سیاسی مطرح و به سطوح تیوریك كشیده میشود. از آنجا كه متاسفانه هیچگاه فرصتی برای پرداخت همه جانبه به این مقوله نیست. از آنجا كه درك ماركس از هنر متاسفانه با مفاهیم و پراتیك استالینیستی (سوسیال ریالیسم) از هنر مخدوش شده است. از آنجا كه در غرب نیز عمدا و عمدتا همان الگوی استالینیستی هنر را به ماركس نسبت میدهند. از آنجا كه بازنگران به ماركس به افراط افتاده برای "تبرعه" ماركس سعی میكنند هنر را كاملا مستقل از جامعه و روابط اجتماعی توضیح دهند.  و از آنجا كه عملا نمیتوان این بحث را در یادداشتهای كوتاه و پراكنده توضیح داد٬ فكر میكنم٬ یك نگاه همه جانبه به هنر و دیدگاه ماركس به آن٬ در جوار زندگی روزمره مان٬ كمكی باشد تا در وقایع آتی هنری با چشم مجهزتری به آنها نگاه كنیم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

مخمصه جوایز «جدایی نادر از سیمین» و هویت ضدآمریكایی جمهوری اسلامی. قسمت ٢

مارس 15, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در كمپ مخالفان با كلیت جمهوری اسلامی دو برخورد متفاوت به فیلم و جوایزی كه به فیلم "جدایی نادر از سیمین"(جدایی) وجود دارد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

مخمصه جوایز «جدایی نادر از سیمین» و هویت ضدآمریكایی جمهوری اسلامی۔۔ ١

مارس 11, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

نوشته جاری٬ كه در دوقسمت عرضه خواهد شد٬ در تكمیل "تریولوژی" تحلیل فیلم "یك جدایی" بتحریر درمیاید.  (دو بحث قبلی تحت عنوان "درباره جایزه اسكار" و "چگونه جدایی نادر از سیمین مبلغ جمهوری اسلامی میشود" منتشر شدند).

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

اعتراضات وسیع در هند٬ اسپانیا٬ فرانسه علیه ریاضت اقتصادی

مارس 8, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

ماه فوریه شاهد ادامه و گسترش اعتراضات كارگری و دانشجویی به سیاستهای ریاضت اقتصادی در اروپا و آسیا بود. برجسته‌ترین این اعتراضات در یونان٬ اسپانیا و هند بوقوع پیوست.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا