بایگانی

Archive for the ‘محمد ایرانی’ Category

بدیل نظام جمهوری اسلامی تنها در داخل کشور شکل خواهد گرفت

فوریه 13, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در یک سال اخیر آنچه در بین بخشی از ایرانیان مهاجر کشورهای غربی شدت یافته ، ایجاد بدیلی برای نظام جمهوری اسلامیست تا پس از تغییر یا سقوط بتواند نقش بلاواسطه قدرت را در داخل کشور بعهده بگیرد .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

در راستای بیانیه خانه کارگر مبنی بر شرکت کارگران در انتخابات

دسامبر 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کارگران ایرانی که اگر کارکنان مزد بگیر نیز به آنها اضافه گردند با خانواده هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند ، اما همواره نه بعنوان بخش زحمتکش جامعه ، بلکه همچون نیروی سیاهی لشگر مورد سوء استفاده جناحی قرار میگیرند . اگر منابع طبیعی یک کشور بهمه افراد کشور و بطور مساوی تعلق دارد ، چرا حتی حقوق کارکرد کارگران طوری تعیین نمیگردد که کفاف زندگیشان را بدهد ، چنانچه اینروزها بدلیل تبلیغات انتخاباتی از دهان بعضی از مسولان رژیم نیز درمیآید که ۷۰ درصد کارگران زیر خط فقر گذران میکنند .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

جنبش دموکراتیک اگر در جهت گذار به سوسیالیسم نباشد ، جوهر دموکراتیک خود را از دست میدهد

دسامبر 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جنبشی که سال ۵۷ در ایران روی داد با وجودی که یک جنبش دموکراتیکی سراسری بود و توانست با مکانیزم خارجی سلطنت استبدادی با نظام سرمایه داری را سرنگون کند ، اما نتیجه آن یک حکومت سرمایه داری با ایدئولوژی مذهبی درآمد . جنبش دموکراتیکی که سال ۸۸ در ایران روی داد ، یک جنبش سراسری نبوده و بدلیل عدم وجود نهادهای سیاسی و مدنی نیرومند در مواجهه با قدرت مالی و سپاهی قدرتمند طبقه حاکم نتوانست رژیم را دگرگون کند .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

ایجاد جنبش دموکراتیک کلید پیروزی جنبشهای کشورهای عربی نیز میباشد

نوامبر 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در نوشتار قبلی تاکید شده بود که ایجاد جنبش دموکراتیک راهی برای سرنگونی جمهوری اسلامیست ، تجاربی که در جنبشهای کشورهای عربی بچشم میخورند ، تاکیدی بر این نکته دارند که آنها نیز موفق به تغییر نظام دیکتاتوری قبلی حاکم نمیگردند ، اگر به ایجاد جنبش دموکراتیک در کشورشان نپردازند .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

کارگران ایران در گزارش ویژه حقوق بشر جایی ندارند

اکتبر 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بالاخره گزارش کامل مقطعی آقای شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران بیرون آمد و روشن شد که حقوق کارگران ایرانی در گزارش ویژه حقوق بشر نیز جایی ندارد و نتیجه درد آور اینکه کارگران ایرانی برای مسولان و سازمانهای حقوق بشری ایرانی نیز اهمیتی نداشته اند تا اینکه مشکلات آنها در گزارش آورده شود !

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

اعتصاب و ایجاد نهادهای کارگری دو بازوی مهم جنبش کارگری ٬ بمناسبت اعتصاب مهم کارگران پیمانکاری پتروشیمی

اکتبر 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

چنانچه انتظار میرفت درخواستهای صنفی کارگران با حربه اعتصاب مهمترین عامل حرکت جنبش کارگری در این برهه از مبارزه بوده و در صورتیکه اتحاد کارگران همه جانبه باشد ، رژیم نمیتواند هیچگونه انگ سیاسی به کارگران بچسباند تا آنها را سرکوب کند .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

جنبش دموکراتیک و درگیری جناحهای حکومتی

ژوئن 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در حال حاضر موقعیت جنبش های درون کشور و درگیریهای جناحی در حکومت پیچیدگی مبارزه را بیشتر نموده و لزوم بررسی دقیق از آنچه میگذرد و تاکتیکهایی که باید انتخاب گردند ،  نیاز اساسی برای پروسه تغییر نظام است . از طرفی جنبش سبز در حال خارج شدن از پوسته قبلی و استحاله خود است تا با وحدت با جنبشهای دیگر ، جنبش دموکراتیکی ایجاد کنند که با سازماندهی خود و انتخاب استراتژی واحد قادر باشند حکومت را سرنگون کنند .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

تاثیر روابط بین المللی در رابطه با کارگران ایرانی

ژوئن 17, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

پس از جنگ جهانی دوم با تشکیل سازمان بین الملل متحد ، دولتهای اکثر کشورهای جهان جایگاهی رسمی و دائمی  برای مذاکره با یکدیگر ایجاد کردند تا بخشی از اختلافات و تفاهمات خود را در آنجا حل کنند و باین طریق بتوانند بر بخشی از جنگ طلبیهای افسار گسیخته مهر بزنند ، گرچه کشورهای بزرگ و پیشرفته با تکیه برقدرتشان و بودجه ای که به سازمان می دهند همچنان با رای انحصاری و وتوی خود نظریات خود را پیش می برند .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

تاثیر کشورهای بزرگ بر جنبش مبارزاتی ایران و جنبش سایر کشورها

ژوئن 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 آیا کشورهای پیشرفته خواهان ایجاد دموکراسی در ایران و سایر کشورها هستند ؟

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

نگاه متفاوت غرب به حکومتهای دیکتاتوری جهان سوم

مارس 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جنبشهای آزادیبخشی که اخیرا در کشورهای آسیایی و آفریقایی بپا خواسته و نگاه متفاوتی که کشورهای پیشرفته غربی به این جنبشها و حکومتهای مستقر دارند ، موجب گردیده که جنبشهای چنین کشورهایی نیز ماهیت دموکراسی خواهی کشورهای غرب را بهتر بشناسند و در آینده به مبارزاتی که در مقابل حکومتهای مستبد و مستقر خود دارند و اینکه چه رابطه ای باید با غرب داشته باشند ، بیشتر بیاندیشید .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

نگاهی به مقاله نقد فعالیتهای علنی سندیکایی و کنکاش پیرامون تشکلهای کارگری سازمان فداییان ( اقلیت )

فوریه 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اخیرا مقاله فوق در شماره ۵۹۱ روزنامه کار متعلق به سازمان فداییان ( اقلیت ) در نیمه دوم بهمن ۸۹ بعنوان نقد فعالیتهای علنی سندیکایی و کنکاش  پیرامون تشکلهای کارگری منتشر شده ، که با توجه به اهمیتی که مبارزات کارگران در این مرحله حساس دارد ، تلاش گردیده در یک یادداشت نکاتی از مقاله در رابطه  با واقعیتهای موجود بیان گردد . بنظر میرسد در ۱۵۰ سال اخیر بیشترین نوشته و مقاله و ایجاد گروههای سیاسی در جهت طبقه کارگر و حقوق انها بوده و از زمانیکه مارکس با کشف جوهر کار و سرمایه پرداخته و انقلاب را توسط این طبقه معرفی نموده ، همه نگاهها بسوی کارگران ، انگیزه انها برای انقلاب و اثری که میتوانند بر جنبشهای انقلابی بگذارند ، معطوف گردیده است .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

خیزش مجدد جنبش های ایرانی

فوریه 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بار دیگر مردم ایران چه در داخل کشور و چه در سایر کشورهای جهان یکپارچه بپا خاستند تا نشان دهند که درک مشترکی از مبارزه و رسیدن به آزادی و دموکراسی در کشور ایران را دارند .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

در ارتباط با محکومیت ۲۰ سال زندان برای کارگر مبارز بهنام ابراهیم زاده و ظلمی که برطبقه کارگر میرود

ژانویه 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بهنام ابراهیم زاده کارگریست که پس ازاعتراض نسبت به عدم اجرای قانون نیم بند کارگری که پس از۹۰ سال مبارزه طبقه کارگروبالا وپایین شدن بسیارمواد ان به چنین سرانجامی دچارگردید ، دستگیروبه چنین محکومیت سنگینی زندانی گردید . بهنام که در ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ توسط نیروهای امنیتی ونه کارفرمای ناراضی درتهران دستگیرگردید ، بدون اینکه بتواند دفاعی ازخود بنماید پس ازگذراندن بیش از ۶ ماه زندانی بدون حقوق انسانی و وکیل که طبعا طول کشیدن پرونده بدلیل شلوغ بودن سرقاضیان سرسپرده و نوکررهبری و سپاه حاکم برکشوربوده است ، بدلیل حمایت از حقوق کارگران و کودکان کار به چنین محکومیتی گرفتار شد . هرچند بسیاری از زندانیان جوان سیاسی دانشجو ، خبرنگار وغیره با وجود سپری کردن زندانشان هنوز تکلیفشان روشن نشده ، ولی رژیم نشان داد که تفاوتی بین دشمنان خود میگذرد ودراین میان جای خاصی برای کارگران درنظرگرفته است . 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

ارزش و اهمیت نهادهای حقوق بشری در پیشبرد مبارزه

دسامبر 26, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

واقعیت اینستکه اصول حقوق بشربه مبانی تبدیل شده که اکثریت وسیعی ازمردم جهان وگروههای سیاسی ؛ بجزاقلیتی ازگروههای سیاسی که اصول حقوق بشررازاده امپریالیسم وسرمایه جهانی دیده وازان حمایت نمیکنند ، مبارزات خودرابرعلیه دولتهای دیکتاتوری بران بنانهاده اند .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی

نظری برمقاله یارانه ها ، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی آقای رضا رخشان رییس سندیکای کارگران هفت تپه

دسامبر 18, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

قابل ستایش است که عضوی ازکارگران سندیکای کارگران هفت تپه که پس ازسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ، دومین سندیکای مستقل کارگران است که درزیرسرکوب وحشتناک حکومت اسلامی تاسیس شد ، درمورد مسائل اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی کارگران ومردم ایران به نوشته پرحجمی دست میزند .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ایرانی