بایگانی

Archive for the ‘محمد حمیدی’ Category

دوران جادوو جمبل سر رسیدە وجادوگران خوابند

فوریه 27, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

جادو جمبل همیشە در داستانها و نوشتەهای برای ترساندن کسانی بود کە در جامعە در سطح پائینی از جامعە بودند. نە اینکە در رهبری و تصمیم گیری برای کشور و مردم هم دنبالەرو آنها باشند و بشنوند و قبول کنند و اطاعت کنند. در کشوری کە میبایست سرچشمه علم و دانش باشد امروزە جای جادو جمبل شدە و پیروان خدا با کشتار درنده خویی وبا اتکا به قتل وجنایت حکومت اسلامی را در واپسین لحظات عمر این وقیحترین ننگ بشریت رابر پا نگاه داشته اند همینها هستند کە اگر تاریخ نگار یشان را نگاه میکنیم میبینیم کە در این ٣ دهە جز جنایت و کشتار مردم وغارت همین کشوری کە بە قول خودشان دلسوزانە بر آن از طرف خداوند رهبری میکنند کار دیگری انجام نداده اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد حمیدی

٨ مارس روز جهانی زنان را بر تمام زنان تبریک می گویم

مارس 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

٨ مارس روز جهانی زنان را بر تمام زنان تبریک می گویم و آرزوی دنیائی بهتر برایتان دارم.
 
بە نظر من تمام زنانی کە میتوانند و امکان آنرا دارند باید بکوشند تا آگاهی و توانائی خود را در رابطە با حق و حقوق خودشان آشنا  شوند و بتوانند از آن دفاع کنند. زنی کە ناتوان و بی سواد سیاسی باشد همیشە مورد استسمار قرار میگیرد و حق و حقوقش پایمال میشود بدونە اینکە خودش بداند و بتواند از آن دفاع کند. ٢ زنی کە از آگاهیو از حقوق خود اگاهی سیاسی ناتوان باشد زنی استسمارگر میشود کە از آنچە بە او گفتە میشود قبول میکند و انجام میدهد. خودشو سرکوب میکند و دخترشم سرکوب میکند چونکە فکر میکند آنچە کە جامعە  و شوهرش یا پدرش بە او یاد دادە همان حق و حقوق اوست.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد حمیدی

انقلاب تونس و سرانجام آن بە کجا ختم میشود

ژانویه 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مردم تونس توانستند با قدرت مردمی دولت دیکتاتوری زالم را بە تاریخ بسپارند و خود را از دست این دیکتاتور کە خیلیها را بە دلیل سیاست و حقیدات سیاسی و مذهبیشان بە زندانهای این رژیم انداختە شوند و مورد شکنجهای وحشیانە قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد حمیدی