بایگانی

Archive for the ‘منصور ترکاشوند’ Category

حزب کورش مدرسی باید بفکر اسم دیگری باشد

نوامبر 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دو تصویر در صحنه ی سیاسی  دنیایی امروز دیده میشود ،هر چند این دو تصویر  در هم وبر همند اما میشود آنها را از هم تمیز داد.از یکسو  تودههای میلیونی مردم که وضعیت موجود را نمی خواهند وبا تمام بضاعت و درک وفهمشان  برای تغییر و دگر گونی آنچه هست تلاش می کنند درحالی که عملا یک تریبون در اختیار دارد ماندن در میادین وخیابانها حتی به قیمت از دست دادن جان  واز سوی دیگر حامیان جور واجورورنگارنگ  حفظ وضعیت موجود  که اتفاقا ازنعمت داشتن انواع  سلاح ها وزندانها وتریبونها وانبوه مدافعین ومتخصص وتحصیل کردگان دانشگاهی وسیاسیون دوران دیده   برخوردارند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:منصور ترکاشوند

تزها درباره فوئر باخ و آشفتگی حسین مرادیگی

دسامبر 18, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

حسین مراد بیگی با چهارماه تاخیر ، در نوشته ای  طولانی با جملاتی تکراری وخسته کننده والبته کاملا غلط ومملو از وارونه فهمی وشاید بهتر باشد بگوییم  بسیار ضعیف در درک ماتریالیسم پراتیک  مارکس،بسیار ضعیفتر در درک مبارزه طبقاتی وتعبیر کمونیزم کارگری از آن،وناتوان در ارائه هر گونه برداشت از تزها در باره فوئرباخ، یکبار دیگر ضعف تئوریک مدعیان حکمتیسم را به نمایش عمومی گذاشته است .حسین مرادبیگی  با تکرار طوطی وار یک نقل قول از انگلس بدون آنکه فقط کمی دقت بکند مدعی شده  که تزها علیه فوئر باخ نه فقط هسته ای اصلی انقلاب فلسفی 1842-1845نبوده  که علیه این انقلاب هم بوده است!! حسین مرادبیگی با خلط مبحث  و بعد از این انتساب و وارونه نمایی تاریخ، سوسیالیستهای خلقی و بورژوایی نقد شده در مانیفست کمونیزم را صاحبان "انقلاب فلسفی" معرفی کرده است و از اینجا و با این تاریخ سازی دروغین وکذب ، تلاش کرده که برای لعن و نفرین واقعیات امروز جامعه ای ایران عبای تئوریک بتراشد  .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:منصور ترکاشوند