بایگانی

Archive for the ‘مینا اسدی’ Category

زنده باد ایرانیان استکهلم…

نوامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

از همه ی دوستان در استکهلم که صدای مرا شنیدند و آمدند و بی دریغ به پناهجویان زلزله زده در وان ترکیه کمک کردند سپاسگزارم. مبلغ صد ودو هزار و ششصد کرون جمع آوری شد.من فقط صدا زدم وجواب گرفتم.انسان را باور کردم ودوستانی را که در کنارم ایستادند و باور کردند.مبلغ چمع آوری شده با دوستان فرستاده خو اهد شد و روز شنبه به همه ی کسانی که به ما اعتماد کردند گزارش خواهیم داد.درسی بود که من آموختم.هنوز انسان وچود دارد…هنوز ما هستیم و اعتماد می کنیم و باور می کنیم.
زنده باد استکهلم…زنده باد رادیو های استکهلم…زنده باد ایرانیان استکهلم که هنوز بیدارند….

مینا اسدی

دسته‌ها:مینا اسدی

زنده باد ایرانیان استکهلم…

نوامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

از همه ی دوستان در استکهلم که صدای مرا شنیدند و آمدند و بی دریغ به پناهجویان زلزله زده در وان ترکیه کمک کردند سپاسگزارم. مبلغ صد ودو هزار و ششصد کرون جمع آوری شد.من فقط صدا زدم وجواب گرفتم.انسان را باور کردم ودوستانی را که در کنارم ایستادند و باور کردند.مبلغ چمع آوری شده با دوستان فرستاده خو اهد شد و روز شنبه به همه ی کسانی که به ما اعتماد کردند گزارش خواهیم داد.درسی بود که من آموختم.هنوز انسان وچود دارد…هنوز ما هستیم و اعتماد می کنیم و باور می کنیم.
زنده باد استکهلم…زنده باد رادیو های استکهلم…زنده باد ایرانیان استکهلم که هنوز بیدارند….

مینا اسدی

زنده باد ایرانیان استکهلم…

نوامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

از همه ی دوستان در استکهلم که صدای مرا شنیدند و آمدند و بی دریغ به پناهجویان زلزله زده در وان ترکیه کمک کردند سپاسگزارم. مبلغ صد ودو هزار و ششصد کرون جمع آوری شد.من فقط صدا زدم وجواب گرفتم.انسان را باور کردم ودوستانی را که در کنارم ایستادند و باور کردند.مبلغ چمع آوری شده با دوستان فرستاده خو اهد شد و روز شنبه به همه ی کسانی که به ما اعتماد کردند گزارش خواهیم داد.درسی بود که من آموختم.هنوز انسان وچود دارد…هنوز ما هستیم و اعتماد می کنیم و باور می کنیم.
زنده باد استکهلم…زنده باد رادیو های استکهلم…زنده باد ایرانیان استکهلم که هنوز بیدارند….

مینا اسدی

دسته‌ها:مینا اسدی