بایگانی

Archive for the ‘مینا فرخنده’ Category

زنان سرپرست خانوار

آوریل 2, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

امروز جا دارد که نگاهی هم به زنان سرپرست خانوار داشته باشیم. در جامعه ای که برای گذران معیشت، همه اعضای یک خانواده می بایست دست به دست هم به انواع و اقسام مشاغل بپردازند تا بتوانند زندگی خود را در سطح نرم جامعه امروزی نگه دارند، زنان تنها که سرپرستی خود و خانواده تحت تکفل شان را بعهده دارند، در شرایطی ناامید کننده بسر می برند. زنان سرپرست خانوار در کشورهای ”توسعه نیافته تر“ در شرایطی بس دشوار به سر می برند به نحوی که از طرف مرکز پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه به عنوان فقیرترین فقرا معرفی شده اند. در کشورهای اروپایی این زنان از حداقل کمک های دولتی، بیمه های درمانی و اجتماعی بهره مند می باشند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مینا فرخنده

طبقه کارگر و دستگیری فعالین کارگری

ژانویه 3, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

امروزچشمان نگران خانواده بزرگ کارگری در سراسر جهان به زندان های جمهوری اسلامی خیره مانده است، همگی میدانند که قصد رژیم جمهوری اسلامی از دستگیری فعالین کارگری و زیر فشار قرار دادن نمایندگان شریف کارگری این است که در این شرایط از اعتراضات متشکل کارگری پیشگیری کند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مینا فرخنده

نجات جامعه در گرو مبارزات کارگری است

نوامبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی ازهر ترفندی برای سرکوب مبارزات طبقه کارگر استفاده می کند و با توصل به تمام ابزار ودستگاه های سرکوبگر خود دست به حمله گسترده  علیه فعالین کارگری زده است. تشکلهای کارگری بدون هیچ تاملی سرکوب می شوند، رهبران کارگری که تنها بخاطر منافع بحق کارگران مبارزه می کنند به جرم های: "اخلال علیه امنیت و نظم عمومی کشور، تحریک به شورش  و اعتراض،…" زندانی می شوند، کارگران در صورت اعتراض  بخاطر حقوقشان با اینکه از داشتن نان شب خود هم محروم هستند از کار اخراج شده و برایشان جریمه های نقدی کمرشکن می بندند  تا با به روز سیاه کشاندن خانواده های این کارگران، کمر آنها را بشکنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مینا فرخنده

نجات جامعه در گرو مبارزات کارگری است

نوامبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی ازهر ترفندی برای سرکوب مبارزات طبقه کارگر استفاده می کند و با توصل به تمام ابزار ودستگاه های سرکوبگر خود دست به حمله گسترده  علیه فعالین کارگری زده است. تشکلهای کارگری بدون هیچ تاملی سرکوب می شوند، رهبران کارگری که تنها بخاطر منافع بحق کارگران مبارزه می کنند به جرم های: "اخلال علیه امنیت و نظم عمومی کشور، تحریک به شورش  و اعتراض،…" زندانی می شوند، کارگران در صورت اعتراض  بخاطر حقوقشان با اینکه از داشتن نان شب خود هم محروم هستند از کار اخراج شده و برایشان جریمه های نقدی کمرشکن می بندند  تا با به روز سیاه کشاندن خانواده های این کارگران، کمر آنها را بشکنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مینا فرخنده

نجات جامعه در گرو مبارزات کارگری است

نوامبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی ازهر ترفندی برای سرکوب مبارزات طبقه کارگر استفاده می کند و با توصل به تمام ابزار ودستگاه های سرکوبگر خود دست به حمله گسترده  علیه فعالین کارگری زده است. تشکلهای کارگری بدون هیچ تاملی سرکوب می شوند، رهبران کارگری که تنها بخاطر منافع بحق کارگران مبارزه می کنند به جرم های: "اخلال علیه امنیت و نظم عمومی کشور، تحریک به شورش  و اعتراض،…" زندانی می شوند، کارگران در صورت اعتراض  بخاطر حقوقشان با اینکه از داشتن نان شب خود هم محروم هستند از کار اخراج شده و برایشان جریمه های نقدی کمرشکن می بندند  تا با به روز سیاه کشاندن خانواده های این کارگران، کمر آنها را بشکنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مینا فرخنده

مبارزات جوانان و جنبش کارگری

اوت 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

میان حرکت های آزادی طلبانه بحق جوانان و آزادی خواهی کارگران در حال حاضر فاصله ی عمیقی موجود است. نیروهای سوسیالیست برای ایجاد پیوند بین این دو جنبش و هموار کردن این فاصله تلاش می کنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مینا فرخنده

کارگران کوچک

ژوئیه 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کارگران بیمارستانها جزئی از کارگران کوچک اند که درجامعه مدرن اروپا بخش وسیعی از کل کارگران را تشکیل می دهند و با وجود این که کارشان از اهمیت خاصی در جامعه برخوردار است به ندرت مورد توجه قرار می گیرند و کمتر سخنی از آنان به میان می آید. آنها همیشه پشت صحنه اند. بار مسئولیت وشدت کاری که بر دوش این کارگران است ماوراء قدرت معمول انسانی ست. این گفته معروف که "کارگران ستون جامعه اند و با یک لغزش آنها این جامعه می تواند فروبپاشد" در این مورد به وضوح قابل مشاهده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مینا فرخنده