بایگانی

Archive for the ‘ناصر پایدار’ Category

« درد وطن» و دعای توسل به حمله نظامی ناتو

دسامبر 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

« میهن پرستان» می گویند که « میهن» خود را دوست دارند و معنی زمینی حرفشان این است که برای سهیم شدن در مالکیت سرمایه های نقطه ای که « میهن» می نامند و شراکت در قدرت سیاسی این « میهن» حاضرند با بیشترین حرص، شنیع ترین طریق، بشرستیزین شکل و دهشتبارترین ابعاد، کل دار و ندار و امکان زنده ماندن انسان های کارگر و فرودست آن دیار را به ثمن بخس به هر دژخیم و جنایتکاری بفروشند. ناسیونالیست ها از هر ملیت و قوم و دین و آئین چنین نموده و چنین می کنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پایدار

ناسیونال رمانتیسیسم، تئوری اقتصاد رانتی و استبداد نفتی!

نوامبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رسالت ناسیونالیست های خیالباف ایرانی تاریخاً این بوده است که به توده های کارگر و فعالین سیاسی جنبش کارگری، القاء کنند که « سرمایه داری ایران یک سرمایه داری درست و حسابی نیست!! که هر چه ده ها میلیون نفوس طبقه کارگر می کشند، نه از دست سرمایه، که کفاره «رشد ناکافی سرمایه داری»!! « غیبت بورژوازی صنعتی»!!، وابستگی به امپریالیسم»!! « پیرامونی بودن سرمایه داری»!! یا اقتصاد رانتی و رانت خواری است!! عوامفریبان القاء می کنند که ریشه دیکتاتوری، آزادی کشی، گرسنگی، بی داروئی، بی آموزشی، خفقان و حمام خون روزمره مبارزات کارگران در نظام بردگی مزدی نیست. دولت موجود، قدرت سیاسی طبقه سرمایه دار نمی باشد و فراوان حرف های رنگارنگ دیگر که طولانی تر کردن لیست آنها آزاردهنده است. این جماعت ناهمگون، اما متفق القول برای دادن پیام شوم خود، بحث همگونی نکرده اند، راه واحدی نرفته اند و منظر تئوریک متحدالشکلی نداشته اند، اما هر دار و دسته به نوعی، آئین طریقت به جای آورده اند و بار وظیفه را به سرمنزل مقصود رسانده اند!!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پایدار

ناسیونال رمانتیسیسم، تئوری اقتصاد رانتی و استبداد نفتی!

نوامبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رسالت ناسیونالیست های خیالباف ایرانی تاریخاً این بوده است که به توده های کارگر و فعالین سیاسی جنبش کارگری، القاء کنند که « سرمایه داری ایران یک سرمایه داری درست و حسابی نیست!! که هر چه ده ها میلیون نفوس طبقه کارگر می کشند، نه از دست سرمایه، که کفاره «رشد ناکافی سرمایه داری»!! « غیبت بورژوازی صنعتی»!!، وابستگی به امپریالیسم»!! « پیرامونی بودن سرمایه داری»!! یا اقتصاد رانتی و رانت خواری است!! عوامفریبان القاء می کنند که ریشه دیکتاتوری، آزادی کشی، گرسنگی، بی داروئی، بی آموزشی، خفقان و حمام خون روزمره مبارزات کارگران در نظام بردگی مزدی نیست. دولت موجود، قدرت سیاسی طبقه سرمایه دار نمی باشد و فراوان حرف های رنگارنگ دیگر که طولانی تر کردن لیست آنها آزاردهنده است. این جماعت ناهمگون، اما متفق القول برای دادن پیام شوم خود، بحث همگونی نکرده اند، راه واحدی نرفته اند و منظر تئوریک متحدالشکلی نداشته اند، اما هر دار و دسته به نوعی، آئین طریقت به جای آورده اند و بار وظیفه را به سرمنزل مقصود رسانده اند!!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پایدار

ناسیونال رمانتیسیسم، تئوری اقتصاد رانتی و استبداد نفتی!

نوامبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رسالت ناسیونالیست های خیالباف ایرانی تاریخاً این بوده است که به توده های کارگر و فعالین سیاسی جنبش کارگری، القاء کنند که « سرمایه داری ایران یک سرمایه داری درست و حسابی نیست!! که هر چه ده ها میلیون نفوس طبقه کارگر می کشند، نه از دست سرمایه، که کفاره «رشد ناکافی سرمایه داری»!! « غیبت بورژوازی صنعتی»!!، وابستگی به امپریالیسم»!! « پیرامونی بودن سرمایه داری»!! یا اقتصاد رانتی و رانت خواری است!! عوامفریبان القاء می کنند که ریشه دیکتاتوری، آزادی کشی، گرسنگی، بی داروئی، بی آموزشی، خفقان و حمام خون روزمره مبارزات کارگران در نظام بردگی مزدی نیست. دولت موجود، قدرت سیاسی طبقه سرمایه دار نمی باشد و فراوان حرف های رنگارنگ دیگر که طولانی تر کردن لیست آنها آزاردهنده است. این جماعت ناهمگون، اما متفق القول برای دادن پیام شوم خود، بحث همگونی نکرده اند، راه واحدی نرفته اند و منظر تئوریک متحدالشکلی نداشته اند، اما هر دار و دسته به نوعی، آئین طریقت به جای آورده اند و بار وظیفه را به سرمنزل مقصود رسانده اند!!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پایدار

جنبش اشغال، ضعف های اساسی و چشم انداز

اکتبر 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

آنچه در روز 17 سپتامبر در وال استریت نیویورک آغاز و روز 15 اکتبر سراسر دنیا را خیره خود ساخت، شعله ای از آتش همیشه مشتعل اعتراض انسان ها علیه شدت بی مهار استثمار، محرومیت ها و فاجعه های عظیم انسانی منبعث از وجود سرمایه داری است. اعتراض کنندگان غالباً توده های کارگر هستند، هر چند مثل همیشه همه رسانه های خبری بورژوازی اصرار دارند مدال افتخار شاهباز موهومی به نام « طبقه متوسط » رابه سینه آن ها بیاویزند!! بیشترین بخش آنان در سراسر جهان از فقر می گویند، فقدان امکانات آموزشی خویش را فریاد می کنند، حدیث سلاخی های موج وار معیشت خانواده یشان را بر زبان می رانند. با صدای خشمگین می گویند فاقد سرپناه هستند، قادر به پرداخت اجاره بهای خانه مسکونی خود نمی باشند. بیکارند و تقلاهایشان برای یافتن کار نتیجه ای نداشته است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پایدار

بلشويسم و انقلاب اكتبر

اکتبر 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

توضیح: این مقاله در سال 1999 نوشته شده است، برای نخستین بار در شماره پنجم نشریه « نگاه »
چاپ گردیده است و به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر با اندکی ویرایش مجدداً در سایت سیما درج می گردد. 
********

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پایدار

شوراهای کارگری ضد کار مزدی را بر پای داریم!

ژوئیه 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تغییر ریشه ای جهان موجود مسلماً کار بسیار سختی است اما این کار با تمامی دشواری ها، با کل پیچ و خم ها، با دنیای بی حدود پیکار، توان و مقاومتی که حتماً احتیاج دارد، باز هم شدنی است. عکس این حکم به تمام و کمال در مورد اصلاح هستی حاضر صدق می کند. این کار غیرممکن است و هر کلام در باره آن یا هر گام عملی در طریق تحقق آن، صرفاً سخنی و قدمی در راستای بستن سد، بر مسیر واقعی تغییر این دنیاست. اشتباه نشود، از رفرم طلبی هویتی، آشنا و پیشینه دار اپوزیسون های رسمی بورژوازی در تاریخ و جهان صحبت نمی کنم. سخن به طور خاص از رفرمیسمی است که تاریخاً توسط احزاب، سازمان ها و محافل چپ دنیا تجویز شده است، پراتیک گردیده است، برای مهندسی افکار طبقه کارگر مورد استفاده قرار گرفته است، سالیان متمادی بنیاد کار « چپ» در جنبش کارگری بین المللی بوده است و اکنون نیز بیش از هر زمان دیگری اساس کار این « چپ» را تشکیل می دهد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پایدار

تابوت نشینی زندگان و رستاخیز مردگان!

ژوئن 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

«… امروز از استانبول تا بوسنی پیروز شده است، از ازمیر تا بیروت احساس پیروزی می کنند. از آنکارا تا دمشق، از دیاربکر تا رام الله تا نابلس، قدس، غزه، همه و همه پیروز شده اند. امروز از ترکیه تا خاورمیانه تا قفقاز تا بالکان و قلب اروپا، جملگی به پیروزی دست یافته اند. امروز برادر ترک من، برادر کرد من، زازار، عرب، لاز، گرجی، کولی و همه برادرانم پیروز شده اند…»!!!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پایدار

« پری اندرسون» و نگاه وارونه به موج خیزش ها در خاورمیانه و شمال افریقا

ژوئن 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

وارونه بینی و باژگونه نمائی شالوده تفکر همه نیروها و نمایندگان رویکردهای غیرکارگری و خارج از مدار پیکار ضد کار مزدی طبقه کارگر است. « پری اندرسون» نیز با زنجیره شورش های اخیر کشورهای تونس، مصر، یمن، لیبی، بحرین و سوریه همین کار را می کند. او  می گوید:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پایدار