بایگانی

Archive for the ‘نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ــ خارج از کشور’ Category

در دفاع از حق پناهندگی

آوریل 17, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بیانیه  پنجمین گردهمائی
نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور
در دفاع از حق پناهندگی
 ما فعالین متشکل در نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج کشوربا آگاهی ازشرایط دشوار قانونی واجتماعی حاکم بر وضعیت پناهندگان از جمله پناهندگان ایرانی که با فراراز جهنم جمهوری سرمایه داری اسلامی و در ادامه مبارزه و افشاگری برعلیه این رژیم سرمایه داری جنایتکار و ضد انسانی قراردارند، اوضاع جاری دراین زمینه راغیرانسانی وبدور از استانداردهای مربوط به حقوق اولیه آحاد بشر وتعهد نامه های بین المللی می دانیم .

بیشتر بخوانید…

احکام صادره بیدادگاه رژیم برعلیه رضا شهابی، نمایانگر اوج وحشت واستیصال است!

آوریل 15, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

فراخوان

سرانجام بیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی به ریاست جلادی به نام "قاضی" صلواتی، احکامی ضد انسانی، سنگین و بی پایه ای را برای رضا شهابی، این کارگر آگاه، مقاوم و مبارز که به حق سمبل مقاومت است، صادر کرد.

بیشتر بخوانید…

پیام پنجمین گردهمائی

آوریل 15, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

به:

زنان و مردان کارگر و زحمتکش، کارگران زندانی، فعالین کارگری، کودکان کار،  بازنشستگان جبهۀ کار و جویندگان کار؛

یاران مبارز،

بیشتر بخوانید…

بیانیه پایانی پنجمین گردهمایی

آوریل 14, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

پنجمین گردهمایی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج کشور روز 6 آپریل 2012 با اعلام یک دقیقه سکوت بیاد جانباختگان جنبش کارگری و سرود انترناسیونال در شهر کلن، آلمان آغازبکارکرد. گردهمایی بطورحضوری و پالتالکی با شرکت میهمانان از جمله تعدادی از فعالین کارگری ونیز اعضا نهادها برگزارشد. محمود صالحی نیزاز طریق پالتالک پیام کوتاهی برای گردهمایی ارائه داد. گردهمایی درشرایطی برگزارشد که کارگران در ایران در وضعیت فلاکت باراقتصادی بسر می برند. اجرای طرح " هدفمند سازی یارانه ها" ازسوی رژیم جمهوری اسلامی و نیزتشدید تحریمهای امپریالیستی در رابطه با ابتدایی ترین مایحتاج زندگی، سفره کارگران و خانواده های کارگری را بیش از بیش خالی کرده است. دستمزد کارگران حداقل به یک چهارم خط فقررسمی رسیده و بیکاری افزایش یافته است. نابسامانی اجتماعی از جمله اعتیاد و فحشا به بالاترین حد خودرسیده است. فعالین کارگری کماکان یا در زندان بسر میبرند ویا تحت تعقیب و آزار دائمی هستند. اما اعتراضات و اعتصابات کارگری هرروزه صورت گرفته و کارگران پیگیرانه برای دریافت حقوق های معوقه، امنیت شغلی، وسایر مطالبات همچنان پافشاری می کنند.    

بیشتر بخوانید…

کلیپ شماره ۲۱ نهادها در باره حداقل دستمزد ها در سال ۱۳۹۱

آوریل 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

کلیپ شماره ۲۰ نهاد‌ها در باره مبارزات اخیر یونان

مارس 20, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

سالی که گذشت!

مارس 18, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

نوروز 1391درراه است .درسالی که گذشت ،سفره کارگران وتهیدستان خالی ترازهمیشه ماند.درآستانه فرارسیدن سال نو، دگربار سفره خالی اکثریت قریب به اتفاق کارگران  و سایرزحمتکشان ایران و رنج آنان رامدنظر آوریم و درره یابی برای حل معضلات جنبش کارگری اندیشه کنیم.درسالی که گذشت، رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی بمنظورپشتیبانی از سرمایه داران ، فشاربر طبقه کارگر رادرزمینه های گو ناگون فزونی داد.فعالین کارگری تحت فشارو پیگرد فزاینده ای قرارگرفتند.دهها کارگرمبارزدیگرازجمله   علی نجاتی،زمانی ،جراحی وبرخی دیگرازفعالین متشکل وسازمانگرزندانی وتعدادی مجبوربه ترک ایران وپذیرش تبعیدشدند.فشار برفعالین کارگری زندانی شدت گرفت .رضا شهابی ،ابراهیم زاده و….مجبوربه تحمل سختیهای بیشمارزندان وتوهین زندانبانان گردیدند.رضا رادرحالیکه ازناراحتی ستون فقرات و گردن رنج میبردواحتمال فلج شدن اوبسیاراست ،اجازه استراحت وآمادگی برای عمل جراحی ندادندوازاستراحت و مداوای موثرعلی نجاتی که ازبیماری قلبی رنج میبرد،جلوگیری کردند.اعتصابات وتحصن های کارگری همچنان بایورش پلیسی و چماقداران حکومتی پاسخ داده شد. ا زهرگونه ا قدام برای ا یجاد تشکل مستقل کارگری جلوگیری به عمل آمد.

بیشتر بخوانید…

به پشتیبانی ازمبارزات حق طلبانه و انقلابی طبقه کارگر یونان برخیزیم!

مارس 7, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

به پشتیبانی ازمبارزات حق طلبانه و انقلابی طبقه کارگر یونان برخیزیم!!!!
یونان درگیربحران مالی – اقتصادی کم سابقه ای است. بحرانی که ناشی ازسیاستها ی دیکته شده بزرگ سرمایه داران به دولتهای سوسیال دموکرات ومحافظه کار یونان میباشد. بزرگ سرمایه داران درسالهای پیش میلیاردها یورورابراحتی ازکشورخارج نموده ودربانکها ی سویس ولوکزامبورگ انباشته کرده اند ودرآستانه پیش‌بینی ورشکستگی مالی -اقتصادی کشوربابرخورداری از20%کاهش مالیاتی خاص بزرگ سرمایه داران ،میلیاردها یورو برثروت خودافزوده اند.حال که بحران اقتصادی همه گیرشده  و روزگار رابرخانواده های زحمتکشان وکم درآمدها سیاه کرده است، 

بیشتر بخوانید…

بمناسبت ٨ مارس روز جهانی زن

مارس 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

8 مارس روز جهانی زن در شرایطی پیش رو است که بیش از سه دهه است که حاکمیت زن ستیز و ارتجاعی جمهوری اسلامی ظلم و ستم مضاعف جنسی و طبقاتی را بر زنان درایران روا داشته، سعی نموده، نیمه انسان تلقی نمودن زن و نفی هویت اش بعنوان فرد در قوانین اسلامی، موقعیت فرودست او را در خانواده و جامعه نهادینه نماید. حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان وسیعا مورد تعرض قرار گرفته و میلیون ها زن در ایران در بی حقوقی کامل بسر میبرند.

بیشتر بخوانید…

کليپ شماره ١٨

فوریه 28, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

جزوه زنان کارگر و جنبش کارگرى

فوریه 3, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

هفته کارگران جانباخته خاتون آباد

ژانویه 15, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

هفته کارگران جانباخته کارگران خاتون آباد
کشتار کارگران خاتون آباد توسط جنایتکاران رژیم اسلامی سرمایه
فراموش نخواهد شد!

بیشتر بخوانید…

کليپ خاتون آباد

ژانویه 15, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

پاسخ به آقای محمد فتاحی

دسامبر 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تهمت ودروغ ، حربه ی ارتجاع

درآخرین شماره نشریه آرش (107) مقا له ای ازفردی بنام محمد فتاحی درج گردیده است. این شخص درپاسخ به پنچمین سئوآل نشریه ی آرش درمورد چگونگی فعالیت تشکلات کارگری ایرانی – خارج ازکشوردردفاع ازجنبش کارگری ایران، به دروغ گوئی وتهمت زنی های سخیفانه ای درباره ی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج کشور- پرداخته است. ما ازآنجا ئیکه دروغ پردازی وافتراگوئی راجع به تشکلات ضد رژیم جمهوری اسلامی را ضدانقلابی ودرجهت منافع حاکمیت سرمایه داری ودرخورافشاء میدانیم، خود را مؤظف به این پاسخ گوئی دانستیم. 

بیشتر بخوانید…

اعتصاب غذاى سمبوليک در همبستگى با رضا شهابى

دسامبر 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

فاجعه کشتار کارگران فولاد غدیر یزد

دسامبر 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

طبق خبر رسیده در روز 21 آذرماه شب یکشنبه ساعت هشت انفجاری شدید در كوره کارخانه نورد فولاد غدیر یزد بوقوع پیوست. تا امروز هفده كارگر کشته و پنج نفر مجروح شده اند که حال آنها وخیم اعلام شده است. این اولین بار نیست که سرمایه جنایت می آفریند و دسته دسته کارگران را به قتلگاه میفرستد. انفجاری که رخ داد به علت عدم رعایت اصول ایمنی و حفاظت توسط کارفرما و صاحبان سرمایه بوده است. کارفرمایان برای به دست آوردن سود بیشتر بدون توجه به خطراتی که کارگران را تهدید می کند مدام هزینه های مربوط به ایمنی کار را کاهش می دهند. 

بیشتر بخوانید…

پشتیبانی و حمایت از» کمیته دفاع از رضا شهابی»

دسامبر 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران با تمام قوا از کمیته دفاع از رضا شهابی حمایت کرده و خود را عضوی از این کمیته میدانند. 

بیشتر بخوانید…

رژیم جمهوری اسلامی مسئول سلامتی وجان علی نجاتی است

نوامبر 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی بی توجه به تمامی اخطارها وتذکرات محافل کارگری درمورد وضعیت سلامتی علی نجاتی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه وحتی تا ئیدیه ی پزشکی د ال برعدم توانائی وی برای تحمل یک سال دیگر زندان تحمیلی، روز12 نوامبر ایشان راکه برای ارائه مدارک پزشکی اش به دادگاه مراجعه کرده بود، دستگیروزندانی نمود.

بیشتر بخوانید…

بحران اقتصادی (ويديو کليپ)

نوامبر 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کارگران صنایع پتروشیمی به مبارزه برخاسته اند، به یاری شان بشتابیم!

اکتبر 5, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کارگران کمیته اعتصاب به وجود آورده
و از تمام همطبقه ایهایشان خواسته اند که
به یاری و کمک شان بشتابند.

6500 کارگر صنایع پتروشیمی برای لغو شرکت های پیمانکاری به مبارزه برخاسته اند. این کارگران اکنون 10 روز است که اعتصاب کرده اند. کارگران این بار مبارزه  را در یکی از کلیدی ترین صنایع رو به پیشرفت شروع کرده اند. صنایع پتروشیمی از جمله صنایعی است که  بویژه در منطقه خاورمیانه، می رود به یکی از صنایع مادر و پرسود تبدیل گردد.  برای این است که سرمایه داران و دولت ضد کارگرشان در صددند که بدترین شرایط را بر کارگران این صنایع  تحمیل نمایند. آنها مدت ها است که  بی رحمانه ترین شیوه استثمار یعنی پیمانکاری را دستور دارند. شرکت های پیمانکاری انگل ترین نحوه بهره کشی را معمول می دارند. این شرکتها کارگران و یا به اصطلاح نیروی کار را خریده و بعد به صاحبان ابزار تولید می فروشند. این عین برده داری باستان و اما در شکل مدرن است.  کارگران در این شیوه خرید و  فروش نیروی کار از هیچگونه تأمین شغلی برخوردار نیستند.

بیشتر بخوانید…

پیام به کارگران مبارز مکزیک

سپتامبر 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رفقا، د رود ها ی گرم وصمیما نه ما را بپذ یرید. متا سفیم ازا ینکه بعلت بعد مسا فت ا مکا ن شرکت د رنشست شما را نداریم. ولی ازهمین راه د ور دل ما با شما ست وموفقیتهای بیشترشما  را خواهانیم. ماهیت سرما یه داری د رهمه جا یکسان ا ست یعنی سود آ وری بیشتر وغا رت د سترنج کا رگرا ن. شما به مبا رزه با ا ین ماهیت سرما یه د ا ری برخا سته ا ید وبه موفیتها ئی دست یا فته اید. ا ین موفقیت شما یک پیروزی برا ی پرولتا ریا ی جهانی ا ست .

بیشتر بخوانید…

ماه اکتبر٢٠١١ ٬ ماه کمپین آزادی کارگران زندانی

سپتامبر 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

زندانهای رژیم سرمایه داری اسلامی 
مملو از کارگران زندانی است!
ماه اکتبر2011
ماه کمپین آزادی
کارگران زندانی
رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه ترین شکلی با زندانیان سیاسی رفتار کرده و
شکنجه های جسمی و روحی قرون وسطائی علیه زندانیان سیاسی اعمال میکند.
رژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین و سالها بازداشت برای کارگران زندانی صادر کرده و
شروط و وثیقه های سنگینی برای آزادی موقتی کارگران تصویب می کند.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
ماه اکتبر را ماه کمپین سراسری برای آزادی تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اعلام میکند.
همه کارگران و فعالین کارگری، سازمانها، تشکلها ، گروهها و … را فرامیخوانیم که به هرشکل و
با هر توانی که دارند به این کمپین سراسری ماه اکتبر پیوسته و
 برای آزادی کارگران زندانی یاری رسانند.
آزادی فوری و بدون قید وشرط تمامی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی را خواهانیم!
تشکل یابی کارگران رمز پیروزی است!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

بیشتر بخوانید…

پیام به تمامی مراسمها و گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

سپتامبر 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

   پیام نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشوربه
تمامی مراسمها و گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
دوستان، یاران و رفقای عزیز
مراسمها، گردهمایی ها و نیزچهارمین گردهم آیی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در گوتنبرگ – سوئد برابر با سی و سومین سال به قدرت رسیدن حاکمان خون و جنون و جنایت، درسی سالگی خرداد شصت و دربیست و سومین سالگی کشتارجنون آمیزتابستان سال شصت و هفت ، امسال نیز در شهرها و کشورهای مختلف برگزار میشود. 

بیشتر بخوانید…

خواهان آزادی بی قید وشرط شاهرخ زمانی، محمد جراحی، سید, تمامی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی هستیم!

ژوئیه 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

درایران روزی نیست که چرخه سرمایه ازگرده کارگران برای چرخش خون چکان سرمایه داری اش گروگان نگیرد. بازداشت، دستگیری، احضار، زندان، شکنجه، وثیقه و بلاتکلیفی فعالان کارگری همه و همه حاصل گروگانگیری رژیم سرمایه داری ایران ازتمامیت فعالان کارگری ایران است. 

بیشتر بخوانید…

منصور اسالو آزاد شد

ژوئن 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

منصور اسالو رهبر سندیکای شرکت واحد تهران روز 5 شنبه 12 خرداد 1390 در حالی که در حرکت جمعی زندانیان سیاسی در زندان در حال اعتصاب غذا بود به دستور قوه قضایه با سپردن وثیقه آزاد شد.

بیشتر بخوانید…

نمایندگان مزدور ایران از اجلاس جهانی کار اخراج باید گردند!

ژوئن 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

به فرمان اربابان، درهای زندان­ها و دیوارهای بلندش را هم کارگران که سازندۀ تمام جهانند، برای به اسارت درآوردن خودشان ساختند، کارگرانی که حالا خود پشت آن درها و دیوارهای خونبار، در اسارت رژیم کارگر کش جمهوری اسلامی می­پوسند.

بیشتر بخوانید…

آکسیون اعتراضی علیه نمایندگان سه جانبه گرا و دروغین کارگری

مه 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مزدوران جمهوری اسلامی سرمایه
در اجلاس سازمان جهانی کار
آکسیون اعتراضی علیه نمایندگان سه جانبه گرا و دروغین کارگری

بیشتر بخوانید…

کارگران زندانی آزاد باید گردند!

مه 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران دستگیر شده اول ماه مه هستیم!
امسال به مناسبت اول ماه می به مانند گذشته و حتی گسترده ترشاهد فراخوان ها و بیانیه ها و در نهایت برگزاری  مراسم اول ماه مه بودیم.  فضای سرکوب و اختناق نتوانست جلو عزم کارگران برای برگزاری مراسم این روز را به شیوه های مختلف بگیرد زیرا برای کارگران این روز یک عرصه مهم از مبارزه برای تحقق مطالبات سیاسی و رفاهی شان است.

بیشتر بخوانید…

بیانیه پایانی چهارمین گرد همائى

آوریل 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور

" نشست همبستگی برای آزادی کارگران زندانی"

چهارمین نشست حضوری نهادهای همبستگی با کارگران ایران ـ خارج از کشوربه نام" نشست همبستگی برای آزادی کارگران زندانی" در روزهای ۲۳، ۲۴ و ۲۵ آپریل در شهر هانوور(آلمان) با حضور فعال رفقای نهادهای مختلف در حالی پایان گرفت که همه شرکت کنندگان در اندوه رفیق از دست رفته بهزاد کاظمی بودند و با  یک دقیقه سکوت یادش را گرامی داشتند.

بیشتر بخوانید…

رهایی زن رهایی جامعه است

مارس 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

هشت مارس، برابر 17 اسفند روز جهانی زن است.این روز یاد آور دهها سال فداکاری و جانفشانی زن و مردان کارگر و مبارزی است که در مقابل استثمار، ظلم و نابرابری نظام سرمایه به مبارزه پرداخته اند.

بیشتر بخوانید…

سی و دو سال حاکمیت ارتجاع اسلامی در ایران (در سالگرد ٢٢ بهمن ۵٧)

فوریه 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

امروز سی و دو سال از حاکمیت رژیم ارتجاع اسلامی سرمایه در ایران می گذرد.انقلاب توده ای وآزادیخواهانه در 22 بهمن پنجاه وهفت علیرغم حضورفعال کارگران ،که با استفاده از سلاح اعتصاب توانستند رژیم سلطنتی شاه را سرنگون کنند، به شکست کشانیده شد .

بیشتر بخوانید…

نامه به کنفدراسیون آسیایی فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری

فوریه 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ریاست محترم کنفدراسیون آسیایی فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری

در خبرها آمده است که خانه کارگر ایران به عضویت آن کنفدراسیون پذیرفته شد.  ریاست محترم کنفدراسیون در جریان اعلام این خبر افزوده اند که "جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان نمونه و مدلی برای تمام دولت های منطقه باشد و می تواند تجربیات، مقررات و قوانین خود برای حفظ و ارتقای حقوق کارگران را به دیگر کشورها تسری دهد." 

بیشتر بخوانید…

مسببین کارگران جان باخته تصادف دلخراش ایران خودرو باید مجازات شوند!

ژانویه 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

طبق اخبار رسیده پنجم بهمن ساعت 11:30 شب، یک دستگاه تریلی ضمن برخورد با

جمعی ازکارگران کارخانه ایران خودرو که در حال تغییر شیفت بودند،

سبب کشته و مجروح شدن تعدادی از کارگران شد.

بیشتر بخوانید…

در گرامیداشت کارگران جانباخته شهرک بابک

ژانویه 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در روز چهارم بهمن ماه هشتاد ودو، راهپیمایی کارگران معدن مس خاتون آباد که جهت احقاق مطالبات خویش به طرف فرمانداری شهر بابک در حال حرکت بودند از زمین وهوا مورد هجوم نظامی و گلوله باران مزدوران رژیم ضد کارگروحامی سرمایه واقع شد، تعدادی زخمی و 7 نفر جان باختند که اسامی چهار نفر از کارگران به نامهای ریاحی، مدنی، جاویدی ومهدوی و یک دانش آموز به نام پورامینی اعلام شد .

بیشتر بخوانید…

یاد جانباختگان خاتون آباد گرامی باد!

ژانویه 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کشتار کارگران خاتون آباد توسط جنایتکاران رژیم اسلامی سرمایه
فراموش نخواهند شد!

با گرامیداشت جان باختگان کشتار کارگران مس خاتون آباد بدست دژخیمان رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، همبستگی طبقاتی با کارگران ایران را هرچه بیشتر گسترش دهیم، صدای حق طلبانه آنان را هرچه رساتر منعکس نمائیم و حاکمیت سرمایه را در ایران افشا کنیم و خواهان آزادی فوری تمامی کارگران زندانی شویم.

بیشتر بخوانید…

همراه با کارگران ترکیه علیه قوانین ضد کارگری این کشور اعتراض کنیم!

دسامبر 23, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

حکومت ضد کارگر ترکیه تصویب و تغییر قوانین کار ترکیه در جهت منافع بیشتر سرمایه داران را در دستور گذاشته است. از 113 ماده قوانین کار قرار است 42 ماده این قوانین تغییر یافته که نتایجی جز بیحقوقی بیشتر کارگران، افزایش مالیاتها، و برای کم کردن دستمزدهای کارمندان بخشتهای مختلف که آنها را در ردیف کارگران قرار میدهند، محدودترکردن فعالیتهای سازمانهای کارگری ونیز محدودتر کردن امنیت شغلی بخشی از این قوانین ضد کارگری است.

بیشتر بخوانید…

پیام به کارگران نساجی بنگلادش … همبستگی بین­المللی با هفته اعتصاب کارگران و کارکنان دریونان

دسامبر 22, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

پیام نهادهای همبستگی با جنبش کارگران درایران – خارج کشور
به کارگران نساجی بنگلادش

کارگران مبارز نساجی های بنگلدش ،
قربانیان نظام جهان سرمایه داری،
بردگان نوین بربریت سرمایه داری،
ای "دوزخیان زمین"،
ای "داغ لعنت خوردگان"!
که برخاسته اید

درود ما بر شما،

بیشتر بخوانید…

اعتصاب غذای رضا شهابی سلاحی افشاگرانه بر علیه سرکوبگران و مزدوران سرمایه … بیوقفه برای آزادی رضا رخشان و کلیه کارگران زندانی به پا خیزیم!

دسامبر 9, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

اعتصاب غذای رضا شهابی سلاحی افشاگرانه بر علیه سرکوبگران و مزدوران سرمایه !

بیشتر بخوانید…