بایگانی

Archive for the ‘هلمت احمدیان’ Category

در حاشیه فیلم «گریلاسون»

اکتبر 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 
THE GUERILLA SON
DIRECTED BY DAVID HERDIES & ZANYAR ADAMI

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هلمت احمدیان

حذف یارانه ها، اوضاع فراروی را کی رقم می زند؟

اکتبر 19, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

هلمت احمدیان : "هدفمند کردن یارانه ها" یا به عبارت دیگر "حذف یارانه ها" به یکی از محورهای اصلی مصاف سرمایه داری ایران و در راس آن دولت احمدی نژاد با توده های محروم جامعه و طبقه کارگر تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هلمت احمدیان

دگرگونی به کدام سو! در حاشیه «منشور» موسوی برای «جنبش سبز»

ژوئن 23, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

هلمت احمدیان : در سالگرد ٢۵ خرداد، موسوی بیانیه شماره ١٨ خود را انتشار داد. او در این بیانیه ضمن اینکه انتقاداتی را به سیاق بیانیه های قبلی اش رو به جناح حاکم رژیم بیان کرد،

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هلمت احمدیان

اندرزهای لیبرالی درباب پیوند «جنش سبز» با جنبش کارگری!

آوریل 27, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

هلمت احمدیان : اخیرا سازمان "اکثریت" بیانیه ای به مناسب اول ماه مه خطاب به "جنبش سبز" منتشر کرده است  و درخواست کرده است که این"جنبش" از حق سازمانیابی کارگران و مزدبگیران

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هلمت احمدیان

سکان اوضاع «نامتعادل» کنونی را کی به دست می گیرد؟

ژانویه 21, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

هلمت احمدیان : در ادامه اعتراضات گسترده ای که در چند ماه اخیر در جریان است و به دنبال رویدادهای روزهای عاشورا که توده های معترض مرزهای دیکتاتوری مذهبی و  مصحلت گرایی لیبرالی را در نوردیده و به راه حل های مستقل و شجاعانه خود دست زدند،

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هلمت احمدیان