بایگانی

Archive for the ‘همايون گدازگر’ Category

کومەلە بازندە اصلی کنفرانسی که برگزار نشد

اکتبر 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کومەلە از جواب دادن بە انتقاداتی کە دررابطە با کنفرانس ملی کرد از این سازمان می شود طفرە می رود . از اینهم بد ترمصاحبە دبیر اول کومەلە در بارە این کنفرانس و فحش نامە کمیتە مرکزی اشان در جواب بە انتقادات حزب حکمتیست را از سایتهای حزبشان جمع آوری کردە وبە پستوی سایتهای جانبی اشان راندە اند. می خواهند خودشان را بە کوچە علی چپ بزنند و این آبروریزی سیا سی را از نظر جامعە دور نگەدارند .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:همايون گدازگر