بایگانی

Archive for the ‘پـویـان انصـاری’ Category

امسـال سـالِ آخـر ِ ، کُـل ِ رژیـم بـایـد بـره …

مارس 11, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se                                 

امسال در شرایطی به استقبال چهارشنبه سوری و عیـد نـوروز می رویم که بدون هیچ شک و تـردیـدی سرزمین مان ایران، در بـدتـریـن وضـع ممکن، قرار دارد.

بیشتر بخوانید…

آیـا مـالـه کشـی، حـد و مـرزی هم دارد!؟

مارس 8, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

   Pouyan49@yahoo.se              

بـاور کنیـد اگـر قلـم زبـان و یا قُـدرت داشت بعضـی وقتهـا که انسان، در صـدد نوشتـن بعضـی مسائـل و یـا نـام بُـردن عده ای بخصوص را دارد، قلم یا نـوکِ خودش را می شکست و یا برروی صفحه سفیـد  از خودش رنگی پس نمی داد مانند نوشتن در مورد رای دادن روباه مکاری چون خاتمی …

بیشتر بخوانید…

صندوقی که خون نداها،سهراب ها و خاکستر ترانه موسوی ها …

فوریه 29, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se                

نظام جهل و جنون جمهوری اسلامی در ایران، بار دیگر مَضحکه ای بنام"انتخابات" براه انداخته است. این بار قرار است روز جمعه دوازده اسفندماه، صندوق"انتخابات" نهمین دوره مجلس جهنمی شورای اسلامی خود را بر روی خـون هایی که تا کنون ریخته است بـرپـا کنـد.

بیشتر بخوانید…

بـه بهـانـه جـایـزه اُسکـار…!

فوریه 28, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se  

قبـل از هر چیز باید عـرض کنم بنده شدیـدأ با دادن جایـزه اُسکار به آقای اصغر فرهادی برای ساختن ِ و یا همان کارگردانی کردن فیلم "جدایی سمین از نادر" مخالفت خود را با قاطعیت اعلام می کنم!

بیشتر بخوانید…

حـاصـل ِ آن اتحـاد، بـود ایـن جـدائـی هـا!؟

فوریه 17, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se   

شایـد روزی روزگاری )در گذشته) از هـر ایـرانـی از جنـوب گـرفتـه تا شمال، از مشرق تا مغـرب، و بـدون در نظـر گرفتن حوزه های گوناگون و بطورکُلی، نظر سنجی می شد که، زشت تـریـن و ناهنجـارتـریـن کلمات و جملات را نام ببرید، در پاسخ یکسری کلمات رکیـک و … عنوان می شد.

بیشتر بخوانید…

٣٢ سـال هم به عُمـرمـان … !

فوریه 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se  

در دنیـای خلوت خودم مشغول چُـرت زدن بودم، ناگهـان به یـاد چیـزی افتادم که سخت آشفته ام کـرد! یک لحظه گفتـم وای برمن ِ مبـارز سیاسی همیشه درصحنه ِ ورزشی …! چرا که به بهمن مـاه، ایام بیشتـری نمانـده است! لحظه ای به خود آمدم، دانستم که خیلی از اوضاع تعلیمات دینی سرزمینم عقب اقتاده ام! آخه اکنون در بهمـن مـاه هستیم!

بیشتر بخوانید…

عقب نگهداشتن یک خلق در کنـار بُمب اتـم!

دسامبر 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se            

در شرایطی که پیشرفت و تکامل فکـری در تمام زمینه ها، جهان هستی را فرا گرفته است، در دنیایی که هر روزه انسـان برای رسیدن به آرمان های حقوق بشری و حُـرمت انسان، در جایگـاه واقعی خـود، تلاش می کند، درگیتی ای که با پیشرفت علـم و صنـعت، انسان به کشفیـات نوینـی دست می یابد، شاهد آنیم کـه چطور در همین عصر کنونی یادشده خلق کشوری اوج عقب افتادگی خود را که حاصل استبداد و بیداد هولناک سران بیمار روانی کشورشان است به نمایش می گذارنـد.

بیشتر بخوانید…